دوریت سخته عزیزم

قول و قراری با تو دارم
از دوری و جدایی
از فاصله
قول و قرارها نمیدانند دوریت چه سخت است
لعنت به نبودنها
لعنت به نداشتنها
لعنت به قول و قرارها
ب*اران

/ 0 نظر / 122 بازدید