الهی - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ ساعت: ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ
 • الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  یکــتایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  بی همـــتایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  و قـیـــوم وتـــــوانـایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  بــــرهمـــه چیـــــز دانـــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  و در همه حـــــال بیــنــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  از عــیــب مـصفــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  از شـــریـــک مـبــرایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  اهـــل هــــردوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  جـــان داروی دلهـــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  مســـند نشیـــن استغنـــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  به تـــو زیــبد مـــلک خـــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهــــی در جــلال رحــــمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  ودر جــــمال سبــــحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  نه محــــتاج مــــکانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  ونه آرزومندزمـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  نه کس به تو ماند ونه به کس مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  پــیداست که در میان جـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  بلکه جان زنده به چیزیست که تو آنــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــی
  الهــــــی
  الهی
  الهــی
  الهــــــــی
  الهـــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  برچسب ها : زیبایی ، حرف دل