جملات خسته - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ ساعت: ۳:٥٢ ‎ب.ظ
 • خَســتــَمـ ... !

  اَز خــودَمــ و اَز آدَمــآی مَسخــَرهـ ی کــوکـــی ...

  خَســتــَمـ ... !

  اَز زنــدِگــیهـ سَـگـی کـهـ اِمــروزشــ بَــدتَـر اَز دیــروزهـ ...

  بــهـ چــی دِلــخــوشَـمـ ؟ هــِـهـ ...

  بــهـ عِشــقــی کــهـ هَــستــ و نیســتـ ؟

  بـهـ شــآنسـی کــهـ نَــبـود و نیســتـ ؟

  پَشیــمونَــمـ ... مِثــِ سَــگـ پَشیــمونَــمـ اینکــهـ خـوآستَمــِشـ ...

  اینکــهـ دَسَــمو رُو کَــردَمـ و ... حــآلآ شُــدَمــ یـهـ عَـروسَکـِ تِکــرآری ...

  حــآلآ شُـدَمـ بَـدهـ عــآلَــمـ ... هــِهـ ...

  نِمیــدونَـمـ ایـن حِســِ لَعنَتــی چیــهـ تـو دِلَــمـ ... !!!

  عـــِشــق ؟ نِفــرتـــ ؟ هَــر کـوفتــی هَــسـ دآرهـ آرومـ آرومـ میکُشَــتَمـ ...

  خَستـــَمــ خُـــدآ ... میفَــهمـــی یَنــی چــی ؟؟؟

  کِسـی دَرکَمــ نِمیکُنـهـ ... بــی صــِدآ میشکَنَــمـ خُـدآ جـون ... بــی صِـدآ ...