جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک های فلسفی و معنی دار

پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست

سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیم


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

هر اقدامی اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر می رسد

کارلایل


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

آدمی ساخته افکار خویش است

فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

موریس مترلینگ


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

 

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است

روسو


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد

موجودی زنده محسوب نمی شود

مونتسکیو


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

زندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد

ریچارد کارسون


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

اگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی

امید باید با حرکت توأم باشد

محمد اقبال


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت

موریس مترلینگ


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

جبران خلیل جبران


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

این که چقدر زمان داری مهم نیست

چگونه می گذرانی مهم است

لینکلن


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود

مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد

ادکارآلن پو


پیامک های فلسفی و معنی دار

eshqam.ir