جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک خیانت فلسفی


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم

مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم

منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا

درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

صد سال در بیابان آواره شوی

به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

 

نمیتونم ببخشمت

دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم

گندیدی و بریدمت


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی

که یه بار زیر آوار نامردیش همه وجودت له شده


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

به نامردی نامردان قسم خوردم

که نامردی کنم در حق نامردان


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

آهای رفیق نامرد یه روز میشی پشیمون

پشیمونی چه سودت وقتی بمونی دلخون


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

زمـین گرمـم کـمته  تو که میگفـتی من سـرم

کـی مـیشه اون گلوتوبا دشنه نامردی  بدرم


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

ای نا رفیق

به کدامین گناه ناکرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت

را خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم

کسی جز تو نبود


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی

ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم


پیامک خیانت فلسفی

eshqam.ir