جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک مفهومی و فلسفی


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

از مخالفت مهراس ، چرا که بال ها در خلاف باد به پرواز در می آیند . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

اگر شیری درنده در برابرت باشد ، بهتر از آن است که سگی خائن پشت سرت باشد  . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

جایگاه انسانیت هرکس ، قلب خاموش اوست ، نه دهان پر حرفش . . .  (خلیل جبران)


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

هیچ وقت پارس کردن یک سگ پیر را بی اهمیت تلقی نکن . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

پیامبر اکرم (ص) :

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید ،

 پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

 

رویای مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم

 گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

 چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم .

 چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

هر گاه خردمند پیر شود ، خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پیر شود ، نادانی او جوان گردد . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

بزرگترین کارها با کوچکترین گام ها شروع میشود ، و سخت ترین گام ، اولین گام است . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

سعی کن دوست بداری ، نه اینکه فقط عادت کنی . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد

نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند

و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

یادت باشه که :

 در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

با قناعت امور بگذران ، تا پادشاه خود باشی . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه / وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده که معلومم نیست / کین دم که فرو برم برارم یا نه . . .


پیامک مفهومی و فلسفی

eshqam.ir