جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمیگیری ، آرزوی دیگران است . . . ؟


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد

ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی و دست دعا

به درگاه خداوند برداری  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

با طلوع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی و مهربان باش و دوست بدار ، شاید فردایی نباشد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم تا نشکنیم بال های دوستیمان را . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

ای بشر ، از چه گمان کردی که دنیا مال توست / ور نپنداری که هر ساعت عجل دنبال توست


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

 هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

عفو و بخشیدن دیگران آسان است . طلب عفو کردن مشکل است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

قلاب ها علامت کدامین سوالند که ماهیان اینگونه جوابشان میشوند . . . ؟


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

 مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

بعضی ها خوب حرف می زنند و بعضی ها حرف خوب می زنند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران

خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان میدهند  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی ابلهان درست می گویند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی بسیار زیبا

eshqam.ir