جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

از جنگ بدتر هم هست: کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ی ترسوها . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

کاش درکتاب زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی ، نه حاشیه ای از یاد رفتنی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

در مقابل وزش باد، عده ای دیوار می سازند، بعضی دیگر آسیاب بادی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

 

این قدر نگو اگر گذشت کنم کوچک می شوم، اگر با گذشت کسی کوچک می شد، خدا این قدر بزرگ نبود . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

همیشه یادمان باشدکه کشتی صداقت دلها را به ساحل می رساند، نه امواج رفاقت . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

ما هیچ وظیفه ای را به اندازه ی وظیفه شاد بودن ناچیز نمی پنداریم . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

تجربه مثل شونه ای هست که زمانه وقتی بهت می ده که دیگه کچل شدی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

عشق را از ماهی بیاموز که چه بی پایان، آب را پر از بوسه های بی پاسخ می کند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

ارزش محبت به استمرار آن است، نه به اندازہ ی آن . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار جدید

eshqam.ir