جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

کلمه جادویی که شما را به همه آرزو هایتان میرساند

خ-و-ا-س-ت-ن


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

 

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

افسوس که جوانی المثنی ندارد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است

((میگذرد))


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

بزرگ ترین اقیاوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

خدایا ، چه گم کرد آنکه تو را یافت ، و چه یافت آنکه تو را گم کرد  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

به هنگام خشم ، بردبار

 موقع ترس ، شکیبا

و در راه کسب آهسته باش . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

بهترین درودهایم نثار انانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی پای خود ایستادن

را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز آغاز نمیکنند. . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

باران باش و ببار ، نپرس پیاله های خالی از آن کیست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند  و تو پس میزنی

منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و مفهومی

eshqam.ir