جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

زندگی بدون هدف ، چرخ زندگی را به دست فضا و قدر سپردن است


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

قرآن بخوان قبل از اینکه برایت قرآن بخوانند ، نماز بخوان قبل از اینکه برایت نماز بخوانند

از تجربه دیگران استفاده کن قبل از آنکه تجربه دیگران شوی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

یا بکش یا چاره کن ، ای دردمندان را دوا تا به کی جان کندن ما را تماشا میکنی . . .

 ( یا بقیه الله )


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

هر گاه خردمند پیر شود ، خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پیر شود ، نادانی او جوان گردد.


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

 

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ،

 چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

 چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ،

چون امروز اطاعتش نکردیم

 . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم . گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

سکوت متن راحتی است که به اشتباه تعبیر میشود . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن دویدن سهم آنهائی است که نمیرسند

و رسیدن سهم آنهائی است که نمیدوند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمیشود که نمیشود ،

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ، گاهی ناگفته قرعه به نام تو میشود

گاهی گدای گدائی و بخت با تونیست ، گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

هیچوقت نگذارید زبانتان از افکارتان جلو بیفتد

پس

گاهی حرفت را بخور تا خورده نشی . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن

نخستین گام های قهرمانی است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir

نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است

و سپس تاراج دارایی آنها . . .


پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

eshqam.ir