جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ،

که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه

با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

 

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن

نخستین گام های قهرمانی است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ،

و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که

میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و

آرزوی آنهاست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir

نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است

و سپس تاراج دارایی آنها . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا

eshqam.ir